Oferta

TERAPIA

Profilaktyka wad wymowy

Rozwój mowy dziecka zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od sprawnie funkcjonującego słuchu, środowiska, w jakim wzrasta dziecko, oraz od budowy i ruchomości aparatu artykulacyjnego. W profilaktyce wad wymowy ważne jest stymulowanie rozwoju wszystkich tych elementów, zwłaszcza u dzieci do trzeciego roku życia.

Terapia wad wymowy

Wada wymowy polega na nieprawidłowej realizacji fonemów. Może przejawiać się deformacją głosek, zastępowaniem głosek innymi lub opuszczaniem głosek. Do najczęściej występujących wad wymowy zaliczamy:

 • seplenienie (nieprawidłowa realizacja głosek: ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż),
 • reranie (nieprawidłowa wymowa głoski r),
 • mowę bezdźwięczną (wymowa głosek dźwięcznych jak ich bezdźwięczne odpowiedniki np.: d→t),
 • kappacyzm i gammacyzm (nieprawidłowa realizacja głosek: k, g, k’, k,
 • nosowanie,
 • betacyzm (nieprawidłowa realizacja głoski b).

Terapia obejmuje m.in.:

 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia fonacyjne,
 • ćwiczenia sprawności narządów mowy,
 • ćwiczenia artykulacyjne,
 • ćwiczenia utrwalające.

Najmłodsze dzieci mogą liczyć na szereg gier i zabaw językowych.

Jeśli Twoje dziecko przejawia jakąkolwiek z wyżej wymienionych nieprawidłowości w wymowie, nie czekaj, koniecznie zgłoś się do logopedy.

Terapia zaburzeń języka pisanego (dysleksja, dysgrafia, dysortografia - praca z programem ORTOGRAFFITI) jest oddziaływaniem za pomocą środków wychowawczych i dydaktycznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, mającym na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych. Głównymi odbiorcami tej formy terapii są dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się tj. z dysleksją, dysortografią, dysgrafią bądź znajdujące się w grupie ryzyka tych zaburzeń.

Aktywny trening słuchowy NEUROFLOW neuroflow.pl

Terapia Neuroflow ATS jest nowatorską terapią zaburzeń przetwarzania słuchowego i jako jedna z nielicznych w tej dziedzinie – opiera się na najnowszej wiedzy i badaniach medycznych. Jest to pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych. Przeznaczony jest dla dzieci, którym nauka czytania, pisania, języków obcych przychodzi z trudem, które nie mogą skupić uwagi, mają problemy w rozumieniu mowy w hałasie lub nauczyciela w klasie.

DYDAKTYKA

Korepetycje z języka polskiego prowadzone na wszystkich poziomach edukacyjnych przez dyplomowanego nauczyciela polonistę, egzaminatora egzaminu maturalnego z języka polskiego.

LOGOPEDIA MEDIALNA I ARTYSTYCZNA

Logopedia medialna i artystyczna przeznaczona dla osób pracujących nad przygotowaniem tekstu do interpretacji głosowej. Adresatami logopedii medialnej i artystycznej są osoby, które posługują się głosem zawodowo (i nie tylko), chcą wypracować własny styl wypowiedzi, nauczyć się występować przed mikrofonem i kamerą. To mówcy, prezenterzy, dziennikarze, aktorzy, nauczyciele, księża. To ludzie ze świata biznesu: managerowie, osoby pracujące bezpośrednio z klientami, osoby często przygotowujące prezentacje podczas spotkań biznesowych. Logopedia medialna i artystyczna jest dla każdego, komu zależy na podniesieniu jakości swojej mowy lub/i własnego wizerunku.


Cennik

 • diagnoza/porada logopedyczna – 170 zł,
 • diagnoza NEUROFLOW – 300 zł,
 • jednostka terapeutyczna – 80 zł,
 • zajęcia dydaktyczne – 100-130 zł.
 • sporządzenie opinii – 150 zł.